رفتن به محتوا

پرشین اوکی

مجله اینترنتی تفریحی و سرگرمی ایرانیان

با نام خدا و عرض سلام بر شما خواننده عزیز این سایت، من نویسنده جدید این سایت هستم ، کارشناسی ارشد در رشته ی ماوراء ماده از دانشگاه هاوایی را دارا می باشم و دوستان مرا با نام حاج رضا می شناسند. تا کنون در هیچ سایتی فعالیت نداشته ام و اکنون نیز تنها با درخواست زیلان عزیزم که نسبت فامیلی کمرنگی با او دارم ، حاضر شدم تا در خدمت خوانندگان این سایت باشم .

این روزها افراد زیادی رو می بینم که به تعبیر خواب علاقه مند شده اند ، ما هم که کار و زندگی نداریم ، با این پست خواستیم خیلی از ابهامات را در مورد تعبیر خواب از بین ببریم .

در مورد تعبیر خواب خیلی ها گفته و نوشته اند.بشر همیشه خواب دیده و چون این را بهتجربه دریافته بود که خوابهیش بی ارتباط با زندیگیش نمی توانند باشند همیشه درصددیافتن کلیدی بود که بتواند این در بسته را به روی او بگشاید و چراغی فرا راهش بگیردکه مجهولات را بتواند ببیند و بشناسد و تشخیص دهد.گشودن این در و روشن کردنتاریکیها علم تعبیر خواب است.
بهترین معبران انبیا و پیامبران بوده اند.از حضرتابراهیم نوشته اند که معبر خوبی بوده و یعقوب چنان معبر آگاهی و دانایی بوده که بهمصداق آیه ی شریفه وقتی یوسف به او می گوید:«اِنّی رَأیتُ عَشَرَ کوکباً وَالشَّمسُ وَالقَمَرُ و رَأَیتُم لی ساجِدینَ» به او می گوید این خواب برای دیگرانباز مگو که برادرانت به نابودی تو همّت خواهند گماشت و آن شد نوشته اند و خواندهاید.


خود یوسف مُعَبِری  مسلّط بود که وقتی فرعون خواب میبیند و برای او تعریفمی کند یوسف اطّلاع می دهد که هفت سال قحطی پیش خواهد آمد و همین تعبیر او را بهعزّت می رساند و باز خوانده ایم در زندان فرعون خواب آن دو زندانی را چگونه تعبیرکرد.اولیاء و معصومین نیز علم تعبیر داشتند به خصوص از امام جعفر صادق علیه السلامتأویلات و تعبیرات فراوان نقل  شده که در کتب مربوطه ضبط است.

مردم عادّی نیز کمو بیش با این فن ظریف آگاهی داشته اند و خوابهایی را تعبیر می کردند و این صرفاًمبتنی بر تجربه بود.
لازم است بدانیم:
هر خواب یک قطب قوی دارد که مسائل دیگررا تحت الشّعاع قرار می دهد.معبر باید محور خواب را بیابد بعد به تعبیر آنبپردازد.
عوامل تشکیل دهنده ی زندگی ما در خواب به صورت سمبل هایی ظاهر می شونددر یک خواب بیست ثانیه ای ممکن است خیلی چیز ها وجود داشته باشد که در تعبیر بیتأثیر و فقط یک عامل مؤثر است
شما اگر خواسته باشید خواب خود را تعبیر کنید بایداول محور و قطب را بیابید و روی عوامل دیگر تکیه نکنید.
به طور کلی ما اسیرعوامل مادّی زندگی هستیم.شغل،فعالیت ها روزانه،معاشرتها و گفت و گوهایی که طی روزانجام داده ایم، روابط خوانوادگی،پول کافی داشتن یا نداشتن،غذا خوردن و حتی طعم ومزه ی غذا،همه و همه در خواب ما اثر می گذارد.خیال نکنید وقتی خوابیده ایم و ارتباطحواس پنجگتنه ی ما با ذهن قطع گردید از این اسارت رهایی می یابیم.به هیچ وجه اینطور نیست.
وقتی شب غذای چرب و شیرین یا زیاد شور و پر ادویه خورده اید در  خوابممکن است دریا،چشمه،کاریز،آبشار و سیل و مسیل ببینید.صبح که از خواب بیدار می شویدبه سراغ کتاب می روید که ببینید تعبیر دیدن سیل و چشمه در خواب چیست؟
این درستنیست چون خواب شما رؤیای صادقانه نبوده بلکه خوابی بوده ناشی از پرخوری.چنین خوابهابه هیچ وجه تعبیر ندارد.
خواب شما وقتی می تواند گویای چیزی باشد که با تعادلجسمی و روحی خوابیده باشید.عکس این هم درست است یعنی وقتی گرسنه باشید خواب چلوکباب و باقلا پلو با مرغ و چیز هایی از این دست ببینید که البته نمی تواند تعبیرداشته باشد.پس شبهایی که در کمال تعادل و توازن از نظر جسم و روح و اعصاب خوابیدیدو خوابی دیدید بامداد به سراغ معبر یا خواب نامه بروید و تعبیر بخواهید.
برداشت وروابط ما نیز با چیزها ، آدمها و حیواناتی که در اطرافمان یافت می شوند متفاوتندلذا در خواب هم تفاوتها و اختلافاتی به وجود می آورند.
برداشت و رابطه ی ما بااشیاء و اشخاص و حیوانات در تعبیر اثر می گذارد و گاه دگرگونی به وجود می آورد،پسدریافتن معانی و تعابیر باید این نکات را نیز مورد توجه قرار دهید تا کلیدی را کهواقعاً خواب شما را باز می کند دریابید.
بنابراین هر خوابی تعبیر نداد.بسیاری ازخوابهای ما تحت شرایطی قرار می گیرند که فاقد ارزش و اعتبار می شوند.به این چنینخوابها نباید خوشدل باشیم و نه از آنها بیم و هراس به دل راه دهیم و گرفتار تشویش ونگرانی شویم.
وقتی خوابی می بینید و بیدار می شوید به ساعت مراجعه کنید و ساعتدیدن خواب را یادداشت نمایید،زیرا معبر با دانستن ساعت خواب دقیقتر  می تواند خوابشما را بشکافد و تعبیر کند به طور کلّی از لحظه ای که می خوابیم تا نیمه شب خوابیکه می بینیم کمتر دارای اعتبار است.چون در این ساعات هنوز روح و جسم ما زیر تأثیرکار روزانه،فعالیت ها و گفت و گوهای انجام شده و غذایی که خورده ایم دارد.از نیمهشب تا طلوع شپیده بامدادی خواب معتبر می شود و اعتبار آبه تناسب هر چه از نیمه شبدور و به سحرگاه نزدیک می شویم افزایش می یابد.
صادق ترین رؤیاها خوابی است کهسحرگاه می بینیم به طوری که چون بیدار می شویم وقت اقامه ی نماز صبح شده باشد.خوابروز به هیچ وجه عنوان تعبیر ندارد.هستند کسانی که بعداز ظهرها می خوابند پا پیش ازغذای نیمروز قیلوله می کنند.در این مواقع اگر خوابی ببینید تعبیری ندارد.
در ماههای قمری نیز سه شب نیمه ماه که قمر بدر کامی دارد خواب بیشتر از سه شب محاقارزشمند می تواند باشد.
خوابهای موسمی نیز بی ارزشند. مثلاً در زمستان برف درخواب دیدن و در بهار مشاهده ی درختان پر شکوفه و گل،در پائیز برگریزان و در فصلتابستان در آب شنا کردن و … از نوع خوابهایی است که تعبیری ندارد و چنانچه درتابستان مشاهده کردید برف می بارد و در سرمای سخت زمستان خانه را از شکوفه های سفیدو صورتی پوشیده دیدید .::این خوابها صحت دارند::. و خوابهای طولانی بیشتر از خوابهایلحظه ای و تک چهره ای اعتبار دارند،مگر اینکه تک چهره ها را مکرّرببینید.

.::نکات قابل توجه برای تعبیر خواب::.
۱- رؤیای انساندر درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابهامی گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بینندهدیده است.

۲- رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:
الف)صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه

۳- اطلاعاتی که در خواب بهبیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:
الف) فقط مربوط به شخص خواببیننده است.
ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب میباشد.
ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خوابباشد.
د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.
ه) بهموضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.

۴- از لحاظمنفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.

۵- فاکتور زمان دررؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوندتعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شویداز یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشیدو لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواباو در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.


حال امیدوارم که با مطالعه ی این پست که از کتاب جن ها همه جا هستند جلد اول نوشته ی سید محمد مهدی حسینی بود بتوانید تا حدی خواب های خودتان را تعبیر کنید !

دوستان عزیز هر سوالی در مورد روح ، جن ، خواب و … داشتید ، آن را تنها در قسمت نظرات مربوط به مطالب ارسال شده توسط بنده بیان کنید تا مطالبی را در آن مورد در این سایت پست کنم .

بنا به مسائل امنیتی دیگر تعبیر خواب نمی کنیم : )

می توانید از محصولات زیر استفاده نمایید :

-